20 March 2009

ಹೇಳು?

ಬಾನಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಮೋಡವೆ ಹೇಳು,

ನೆಲದೆಡೆಗಿನ ಮೋಹದ ಸಾಲು/

ನಿನ್ನೆದೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ,

ಎಂದೂ ಮೂಡಲಿಲ್ಲವೇ?//

ಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಬೆವರು,

ಕತ್ತೂ ಕಾಣಿಸದಂತ ಕರಿ ಕುರುಳ ತಂಬೆಲರು/

ನೀನು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ,

ಮೂಡೋದು ಕೇವಲ ಇದೇ ಚಿತ್ರ//

No comments: