17 January 2009

ತಿರುಕನ ಕನಸು...

ಹಾಡುವ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಒಲವಿನ ರಾಗ...ಪಾಪಿ ನಾನು ಮೂಕ,
ಕೊಡುವ ಇಂಗಿತವೂ ಇದೆ...ಆದರೆ ನಾನೇ ಪ್ರೀತೀಲಿ ತಿರುಕ/
ಇದರ ಅರಿವು ನಿನಗೂ ಇದೆ,
ಹೊಂದಬಾರದೆ?
ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಒಂದು ವರಕೊಡುವ ಇರಾದೆ//

No comments: