09 February 2013

ತುಳುಗಾದೆ-೩


‎""ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಲಿ, ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಲಿಯೋ?" { ಹಂಡೆಯ ಬಾಯಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಂಟಲನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಡುವ ಬಾಯಿಯನ್ನೆಂದೂ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗದು. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೂರು ತರದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷದ ನಾಲಗೆ ಹೊರಳುವ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಒಳಾರ್ಥ. "ಊರ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಿಸಲಾರರು" ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಹಾಗೂ " ಹರಿದ ಬಾಯಿಯ ಹೊಲಿವ ಸೂಜಿ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಾದೆ ಅದನ್ನೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ.} ( ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಲಿ, ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಲಿಯೋ? = ಹಂಡೆಯ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಗಂಟಲಿನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಾದೀತ? )

No comments: